<p><strong>MEGA VÝPREDAJ -</strong> ZĽAVY AŽ 75%!</p> <p><strong>MEGA VÝPREDAJ -</strong> ZĽAVY AŽ 75%!</p>

MEGA VÝPREDAJ - ZĽAVY AŽ 75%!

Nakupovať

Vrátenie a reklamácia

 1. Informácie k uplatneniu reklamácie

  Zakúpenie tovaru ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

  Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil nesprávnym užívaním tovaru (tj. Užívaním na iný účel, než je výrobok určený, vystavením tovaru nadmernému zaťaženiu a namáhaniu) či úmyselným poškodením alebo práva z vád, o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie kúpnej ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie tovaru.

  Záručná lehota je 24 mesiacov od zakúpenia tovaru a jeho následného prevzatia. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

  PRAKTICKÉ POKYNY:

  1. Tovar zakúpený v našom e-shope, u ktorého sa prejavila vada, môžete reklamovať, a to osobne alebo zaslaním na adresu Mail Step a.s., Do ČERTOUSY 2760/10, 193 00 Praha 9, Česká republika.
  2. Tovar nám doručte kompletný, vrátane všetkých jeho súčastí (tj. Vrátane všetkých prídavných popruhov, príveskov a i.).
  K reklamovanému tovaru alebo do emailu info@pexo.sk priložte vyplnený a podpísaný "Formulár pre uplatnenie reklamácie"
  1. s podrobným popisom vady tovaru, preferovaným spôsobom vybavenia reklamácie a Vašimi kontaktnými údajmi a priložte kópiu dokladu o zakúpení tovaru.
  2. Venujte prosím pozornosť najmä správnemu uvedeniu bankového účtu, na ktorý Vám budeme vracať peniaze v prípade, kedy bude reklamácia vybavená formou zľavy z kúpnej ceny či vrátením plnej kúpnej ceny.
  3. Zásielka s reklamovaným tovarom musí byť zabalená primerane pre prepravu.
  4. Ak sa prejavia vada na tovare v priebehu šiestich mesiacov od jeho prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí (pozri ust. § 2161 ods. 2 OZ). V takomto prípade nám tovar doručte jedným z vyššie uvedených spôsobov a my zaistíme bezodkladnú výmenu / vrátenie tovaru na naše náklady.
  5. Lehota na vybavenie reklamácie predávajúcim je najdlhšie 30 dní a začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim. Reklamačné konanie sa riadi platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

  Relevantné ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, na uplatnenie reklamácie:

   

   

  • 2165

  (1) Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

   

  • 2167

  Ustanovenie § 2165 sa neuplatňuje

  1. a)u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  2. b)na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
  3. c)u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
  4. d)ak to vyplýva z povahy veci.

  .

  • 2169

  (1) Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

  (2) Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnéj vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

  (3) Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

  • 2170

  Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

   

  • 2173

  Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

   

   

   

  Informácie k vrátenie tovaru:

  1. Tovar zakúpený v našom e-shope môžete bez problémov vrátiť, a to osobne alebo zaslaním na adresu Mail Step as, Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9, Česká republika, a to v lehote 30 dní odo dňa, keď ste dostali zásielku s tovarom.
  2. Tovar nám zašlite kompletný, vrátane všetkých jeho súčastí. Ak ste k nákupu dostali darček, priložte ho takisto k tovaru, ktorý vraciate.
  Ku tovaru, ktorý vraciate, alebo do emailu info@pexo.sk priložte vyplnený a podpísaný "Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy" a priložte kópiu dokladu o zakúpení tovaru. Venujte prosím pozornosť najmä správnemu uvedeniu bankového účtu, na ktorý Vám budeme vracať peniaze za vrátený tovar.