Ako prebieha zápis do školy?

Ako prebieha zápis do školy?>

Prechod zo škôlky do školy je pre každé dieťa zlomovým okamihom. Končí ním bezstarostné detstvo a začína obdobie, kedy sa deti nebudú len hrať, ale tiež sa učiť. K tomu síce dochádza už v škôlke, však škole je to predsa o niečo máličko iné. Ako sa na školu pripraviť? Čo by ste o zápise mali vedieť?

Zápis do školy je dôležitý, ale aj slávnostný okamih

Každé dieťa, a hlavne to, ktoré má doma staršieho súrodenca, sa do školy teší. Vie, že sa tam niečo nové naučí, konečne bude vedieť čítať a písať ako dospelí. Navyše určite dostane krásnu novú aktovku, po ktorej už tak dlho túžobne pozerá.

Ako dlho im toto nadšenie vydrží, to veľa záleží na nás, rodičoch. Zápis by sme tak nemali vnímať len ako koniec bezstarostného detstva, ale tiež ako začiatok niečoho nového. Dieťa ním rozhodne nestrašte, urobte z toho slávnostnú záležitosť. Rovnako ste určite pristupovali aj na zápis do škôlky.

Ako prebieha zápis do základnej školy?

Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dosiahne 6 rok veku. Výnimkou sú deti, ktoré dostanú odklad povinnej školskej dochádzky. Prvým krokom, ako prihlásiť dieťa do školy, je podať prihlášku do školy a vyplniť zápisný lístok (to určite poznáte už zo škôlky, tiež ste podávali prihlášku do materskej školy).

Povinná školská dochádzka sa začína so začiatkom školského roka.
Viete, ako sa zapísať do základnej školy?

Čo musí žiadosť o prijatie do základnej školy obsahovať? 

Podľa školského zákona musí žiadosť obsahovať náležitosti ako:

 • Meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa
 • Miesto trvalého pobytu dieťaťa, prípadne aj inú korešpondenčnú adresu
 • Označovanie základnej školy, kam sa dieťa hlási
 • Meno, príjemní a miesto trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne korešpondenčnú adresu, kam má byť doručovaná pošta
 • Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

Kedy dieťa do školy prihlásiť?

Zápis do 1. triedy sa zvyčajne koná v apríli, konkrétny termín vždy vyhlasuje sama základná škola. Určuje ho jej riaditeľ. Ako zápis do školy prebieha ďalej? Zápis sa skladá z formálnej časti a motivačný časti. Formálne časť zahŕňa predloženie potrebných dokladov, motivačný potom rozhovor pedagóga s dieťaťom. Táto časť zvyčajne trvá asi 20 minút, zákonný zástupca môže dieťa sprevádzať. Pedagóg dieťa nijako neskúša, skôr sa s ním len rozpráva o motivácií dieťaťa do školy a snaží sa orientačne posúdiť školskú pripravenosť. 

K formálne časti zápisu sa dostaví zákonní zástupcovia detí, ktorým by mala začať povinná školská dochádzka. So sebou si okrem vyplnenej žiadosti na prijatie do prvého ročníka vezmú platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade cudzincov cestovný pas a povolenie na pobyt. Ak dieťa dostalo v predchádzajúcom roku odklad, tak aj rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Potom nasleduje motivačný časť zápisu, ktorého sa dieťa môže a nemusí zúčastniť. Vždy je ale lepšie, keď túto časť dieťa absolvuje. Okrem toho, že bude mať radosť, keď pani učiteľke predvedie všetko, čo sa už naučilo, vy sa dozviete, či dieťa na školu má, alebo či by bolo lepšie požiadať o odklad. 

Viete, že žiak by mal plniť povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, pokojne sa ale môžete zúčastniť zápisu do viac škôl, i tých, ktoré nie sú spádové. Je ale treba počítať s tým, že prednosť majú deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti. Prednosť často majú tiež deti, ktoré už na škole majú súrodencov. Nesmie ale byť prekročená kapacita školy. O tom, kto z detí mimo spádovej oblasti bude na voľné miesta prijatý potom väčšinou rozhoduje žrebovanie.

Čo by predškolák mal k zápisu vedieť?

 • Dieťa by malo poznať svoje meno, priezvisko, rovnako tak mená rodičov a súrodencov.
 • Malo by poznať adresu, kde býva a tiež svoj dátum narodenia.
 • Malo by zvládnuť sebaobsluhu.
 • Malo by tiež byť samostatné a schopné nejakú dobu udržať pozornosť.
 • Dôležitý je tiež správny úchop ceruzky, schopnosť strihať nožnicami a lepiť.
 • Čo sa kreslenia týka, dieťa by malo zvládnuť nakresliť postavu človeka s detailmi, dom, strom a pod.
 • Reč by mala byť bez väčších nedostatkov vo výslovnosti, dieťa sa snaží hovoriť vo vetách, dokáže vyjadriť myšlienku. Vie rozlíšiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť, rovnako tak jednotné a množné číslo.
 • Rozlišuje hore, dole, vedľa, na, nad, pred, pod, vedľa, medzi, hore - dole, nízko - vysoko, prvý - posledný, ďaleko - blízko, dnes - včera, skôr - neskôr atď.
 • Napočítať do 5, pozná geometrické tvary.
 • Vie zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti.
 • Triedi predmety do skupín podľa tvaru, farby, veľkosti, ...
 • Odpovie na otázku.
 • Spozná, čo do skupiny nepatrí.
 • Povie krátku básničku.
 • Vie si zaviazať šnúrku.
 • Dieťa by tiež malo poznať a používať základné spoločenské pravidlá - pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť sa, poprosiť ...).
Pred nástupom do školy naučte svoje dieťa správne držať písacie potreby.
Aby sa predškolák mohol zapísať do školy, mal by vedieť správne držať ceruzku.

Ako je to s odkladom školskej dochádzky? 

Niekedy ho odporučia už pani učiteľky v materskej škole, inokedy vám ho odporučia pri zápise v škole. Pri ňom pani učiteľky zisťujú, či je dieťa dostatočne zrelé a vyspelé na to, aby školu zvládlo. A to nielen duševne, ale aj telesne. Čo si budeme hovoriť, deti dostanú toľko zošitov a učebníc, že ​​niekedy je proste lepšia rok počkať. 

Či tak alebo tak, na zápis musíte vždy, aj keď už viete, že budete žiadať o odklad školskej dochádzky. V tom prípade si ale dopredu môžete na stránkach školy stiahnuť žiadosť o odklad a možno aj navštíviť pedagogicko-psychologickú poradňu (PPP), ktorá musí vystaviť odporúčací posudok. Ten potom so sebou vezmete na zápis a priložíte ho k žiadosti o odklad. Keď to ale pred zápisom nestihnete, nevadí. Vyšetrenie môžete absolvovať aj neskôr. 

Viete, že začiatok povinnej školskej dochádzky možno na žiadosť zákonného zástupcu na základe odporúčacieho posúdenia PPP odložiť o jeden školský rok? Začiatok povinnej školskej dochádzky je tak možné odložiť najdlhšie do začatia školského roku, v ktorom dieťa dosiahne ôsmi rok veku.

Ako vyšetrenie v PPP prebieha? 

Predovšetkým požiadať o vyšetrenie v PPP a dohodnúť si termín vyšetrenia. O neho žiada vždy zákonný zástupca dieťaťa. Samotné vyšetrenie sa potom vykonáva väčšinou v dopoludňajších hodinách, aby dieťa spolupracovalo a nebolo unavené, zvyčajne bez prítomnosti zákonného zástupcu. Keď dieťa ale odlúčenie nebude zvládať, samozrejme bývajú rodičia prizvaní. 

Vyšetrenie sa zameriava na zmapovanie úrovne rozvoja jednotlivých percepčných schopností ako zrakové a sluchové vnímanie, Grafomotorika (, koordinácia oko-ruka, reč (výslovnosť, vyjadrovanie, slovná zásoba, artikulácia), prečíslené predstavy, pozornosť, priestorová orientácia, emočné a pracovná zrelosť, pamäť , schopnosť adaptability, vedomosti a všeobecný prehľad, to všetko vzhľadom na vek. 

Viete, že keď dieťaťu dáte odklad, nemusí ďalší školský rok tráviť nutne v materskej škole? Na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne môže byť tiež zaradené do tzv. Prípravnej triedy základnej školy. Tu sa deti pripravujú na prvý ročník základnej školy, do povinnej školskej dochádzky sa ale dochádzka do prípravnej triedy nezapočítava. Deti majú možnosť dohnať to, čo neovládajú, navyše sa zoznamujú s prostredím školy a požiadavkám na rolu školáka.

Ako sa dozviete, či bolo dieťa prijaté? 

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa k základnému vzdelávaniu rozhoduje riaditeľ základnej školy v správnom konaní. Žiak dostane pri zápise registračné číslo, pod ktorým konanie prebieha. Výsledok sa zákonní zástupcovia dozvie tak zo zverejneného zoznamu prijatých a neprijatých uchádzačov, ako aj písomnou formou. Písomné pripomienky by rodičia mali dostať najneskôr do jedného mesiaca od konania zápisu. 

Viete, že ak nie je potrebné odklad a hlásite dieťa na spádovú školu, tak by dieťa malo mať svoje miesto na škole isté? 

Čo keď s rozhodnutím školy rodič nesúhlasí? 

Keď rodič s rozhodnutím o prijatí alebo neprijatí nesúhlasí, môže sa proti nemu odvolať, a to do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia alebo doručenia. Odvolať sa musí zákonný zástupca u riaditeľa základnej školy, ktorý rozhodnutie vydal. 

Náš tip na záver: Viete, čo je do školy potrebné?

Kvalitné školské aktovka alebo batoh je jasná vec, ale čo ďalej? Určite nesmieme zabudnúť na:

Viete, že keď chcete pre dieťa krásne zladenú aktovku s peračníkom a možno aj sáčkom na telocvik, nie je nič jednoduchšie, než vybrať niektorý zo školských setov?

Vybavte deti školskými potrebami do prvej triedy.
Nezabudnite svoje deti vybaviť všetkým, čo potrebujú do prvej triedy.